За нас

“Център за психично здраве д-р П.Станчев-Добрич” ЕООД гр.Добрич като лечебно заведение, регистрирано съгласно Закона за лечебните заведения, се явява наследник на бившите структури с различни наименования: Психоневрологичен диспансер, Център за психично здраве, Областен диспансер за психични заболявания със стационар и други, погледнати в историческа ретроспекция. Като здравно заведение тази структура води началото си от 01.07.1967 година, когато д-р Петър Станчев разкрива психиатричен кабинет за окръга с две медицински сестри и един фелдшер, който постепенно се разраства. Преминава през психиатрично отделение към Окръжна болница Добрич и на 01.10.1979 год. след построяването на новата четириетажна сграда, се обособява като самостоятелен психодиспансер- с две стационарни отделения (за мъже и жени), с дневен стационар и поликлиника. Към диспансера работят психолог, социален работник, логопед. Издирени са и диспансеризирани психично болните в окръга, които тогава наброяват около 5 000 при около 250 хил души население. На 01.01.1972 год. се разкрива Специализирана болница за лечение на алкохолици и наркомани в с. Карвуна, която се ръководи от главния лекар на Психодиспансер Добрич. През 1994 година настъпва разделяне на двете бази, като Карвуна се обособява в Държавна психиатрична болница, а психодиспансера със стационар в Добрич- в Център за психично здраве. През 2001 год. в съответствие със Закона за лечебните заведения ЦПЗ Добрич се преобразува в Областен диспансер за психични заболявания със стационар, а от м.ноември 2010г. съгласно Закона за лечебните заведения, дружеството отново е преименувано като Център за психично здраве, което носи името на основателя на диспансерната психиатрична помощ в гр.Добрич и областта-д-р Петър Станчев.

Местоположение: „ЦПЗ д-р П.Станчев-Добрич” ЕООД, гр. Добрич е разположен на територия от 3294 кв.м. разгъната площ /5ет. по 660 кв.м./, в западната част на гр. Добрич. Лечебното заведение се намира на изхода за гр. Шумен и гр. Силистра. Намира се в съседство с „МБАЛ Добрич” АД. В съседство се намират и:

Север – пътническа ЖП – гара;
Изток – жилищен район;
Юг – Градски парк, вилна зона;

Запад – промишлена зона.

Район на обслужване: “ЦПЗ д-р П.Станчев-Добрич” ЕООД гр. Добрич обслужва населението на Добричка област. По спешност и по заявка се приемат и пациенти от цялата страна.

Предмет на дейност:

1.Лечебна:Осъществяване на спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; клинични изпитвания на лекарствени продукти; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве.

2. Предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.

Описание на услугите

Дейността на ЦПЗ е специфична, фокусирана в областта на психиатричната, психосоматична и психологична помощ.

1.При стационарни и полустационарни условия-диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни /стационарно и полустационарно лечение/;

2. При амбулаторни условия-диагностика, лечение и наблюдение на болни /консултативни кабинети/. Извършване подготовка за експертиза за временна или трайна нетрудоспособност съгласно действащата Наредба за медицинската експертиза на работоспособността и съдебнопсихиатрична експертна дейност във връзка със Закона за здравето или по Наказателния кодекс. Лечение на кризи, на лица със зависимости, на дезадаптация при личностови разстройства, деменции и пр. Оценка на психологичната пригодност за охранителна дейност и работа с класифицирана информация, пригодност за водачи на МПС и носене на оръжие. Кризисни интервенции. Оценка на психологичната пригодност за охранителна дейност и работа с класифицирана информация, пригодност за водачи на МПС и носене на оръжие. Регистър на лица с ООД.

3. Спешна психиатрична помощ-24 часа в денонощието се овладяват обострени психиатрични пациенти.

ЦПЗ Добрич сътрудничи с други специализирани служби, частни и държавни, и мрежата от общопрактикуващи лекари. Въпреки всички промени през последните години, лечебното заведение успява да поддържа относително стабилен посочения по-горе модел.

Следва да се отбележи, че ЦПЗ продължава да обслужва и известен брой жители на райони извън Добричка област, което говори за име, търсене и капацитет.

Дейността в лечебното заведение и в отделните му структури се осъществява съгласно изискванията на Медицинска стандарт „Психиатрия”, утвърден с Наредба № 24 от 07.07.2005г. на Министерство на здравеопазването. “ЦПЗ д-р П.Станчев-Добрич” ЕООД работи по програми съгласно стандарта по психиатрия и по допълнителни програми.

В „ЦПЗ д-р П.Станчев-Добрич” ЕООД удовлетвореността на пациентите от лечебно-диагностичния процес, равнището на оказваната медицинска помощ, степента на защита на правата им като пациенти и качеството на предлаганите здравни грижи се проучва чрез анонимни анкети. Резултатите от анкетите се обработват, анализират и дават насоки за подобряване качеството на предлаганите дейности.

Основната дейност на ЦПЗ Добрич се извършва в Диагностично-консултативен блок (поликлиника), Отделение за гранични състояния, Женско отделение, Мъжко отделение, Дневен стационар.

ЦПЗ Добрич разполага с висококвалифициран медицински персонал във всяко отделение, позволяващ постигане на високо качество на оказваните здравни услуги.

Писмено информирано съгласие на пациентите за лечение в стационарни условия се взема във всички случаи, предвидени в закон, друг нормативен акт и в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред. След обяснение на всички факти на пациента по достъпен и разбираем от него начин, пациентът подписва декларация за информирано съгласие за лечение по образец. В случай че пациентът е недееспособен, съгласие се дава от законния представител или попечител.

Пациентът, съответно законният му представител могат да откажат предложената медицинска помощ, както и да оттеглят съгласието си по всяко време в съответствие с нормативните изисквания. Отказът се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето и на лекуващия лекар. Ако пациентът, съответно неговият законен представител, откаже да подпише, това се удостоверява с подпис на двама свидетели.

ЦПЗ полага усилия за осигуряване на безопасна практика и сигурност на пациентите в стационарите. За тази цел се изпълняват всички разпоредби, свързани със здравословните и безопасни условия на труд и се провеждат периодични инструктажи и обучения на персонала.

По отношение на медицинската дейност и качеството на медицинските услуги се работи за поддържане на високо ниво на обслужване, поддържане на постигнатото и непрекъснато обновяване и разширяване пакета от услуги, предлагани в „ЦПЗ д-р П.Станчев-Добрич” ЕООД.