ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ПРИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Редът за приемане на пациентите в Центъра се определя с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

Всеки новопостъпващ болен преминава през приемно-консултативен кабинет и по предписание на приемащия лекар се настанява в съответното звено за лечение и рехабилитация. Прием по спешност се извършва непрекъснато през цялото денонощие от дежурния лекар.

КАКВО ТРЯБВА ДА НОСИТЕ?

документ за самоличност

Повече