ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

„Отделение за гранични състояния” е специализирана структура към ЦПЗ Добрич ЕООД за активно 24 часово лечение на лица с психични разстройства-невротични, свързани със стрес и соматоформи разстройства, тревожно депресивни и други. Разположено е на втория етаж на четириетажната сграда на ЦПЗ. Приемат се в отделението мъже и жени. Режимът е отворен.

Ръководи се от Началник отделение д-р Наталия Борисова, лекар с призната специалност по психиатрия. Тел за контакт:0886683676

В отделението работи лекар ординатор, специалист по психиатрия: Галина Ангелова, тел. 058 622579.

Отделението разполага с изискуемия минимум брой медицински специалисти и санитари. Към отделението работят на делегиран принцип психолог, занимателен терапевт, рехабилитатор, социален работник.

Комплексни лечебно рехабилитационни програми в ОГС

1.Програма: „За лечение на абнормно боледуване”

2.Програма: „За водене на невротични или свързани със стрес соматоформни разстройства”

тревожни разстройства

разстройства в адаптацията

дисоциативни разстройства

соматоформни разстройства

3.Програма: „За водене разстройства на настроението /афективни разстройства /депресии

4.Програма: „За водене на инволутивни разстройства”

5.Програма: „ За водене на шизофренен епизод”

шизофренни разстройства

налудни разстройства

6.Програма: „Лечение на зависимости”

разстройства вследствие употреба на алкохол

В отделението активно се прилага и психиатрична рехабилитация:

Психиатричната рехабилитация прилагана в отделението включва различни въздействия и мероприятия към създаване на определени възможности и способности за преодоляване и компенсация на настъпилите разстройства в здравето и социалната функция на пациента.

Психиатричната рехабилитация включва:

занимателна терапия

активираща терапия

двигателна терапия

Целеви задачи: трениране в социални умения и постъпки към социална реинтеграция.

Всички тези мероприятия подпомагат укрепването на съюз пациент-екип и допринасят за подобряване нивото на функциониране на пациентите. Този клиничен терапевтичен клиничен съюз дава възможност за съкращаване на времето на престоя на пациентите в отделението.