МЪЖКО ОТДЕЛЕНИЕ

„Мъжко отделение” е специализирана структура към ЦПЗ Добрич ЕООД за активно 24 часово лечение на лица с тежки психични разстройства, което е специализирано по пол, съгласно Раздел Б, т.3 от медицинския стандарт по психиатрия. Разположено е на четвъртия етаж в четириетажната сграда на ЦПЗ.

Ръководи се от Началник отделение д-р Даниела Събева, лекар с призната специалност по психиатрия. Тел за контакт:0887182863

В отделението работи лекар ординатор, специализант по психиатрия: д-р Тихомира Стелиянова, тел.0887944362.

Отделението разполага с изискуемия минимум брой медицински специалисти и санитари. Към отделението работи на делегиран принцип психолог, занимателен терапевт, рехабилитатор, социален работник.

Съобразно изискванията на медицински стандарт „Психиатрия”, в МО се лекуват пациенти със:

а) остри психози;

б) афективни разстройства;

в) терапевтично резистентни афективни разстройства;

г) психотични екзацербации и психосоциален срив при шизофренни разстройства;

д) терапевтично резистентна шизофрения;

е) налудни разстройства;

ж) психотични и поведенчески симптоми при деменции и други психоорганични синдроми, включително епилепсия;

з) кризи, чието разрешаване налага временна изолация;

и) остри стресови и посттравматично стресово разстройство;

й) абнормно поведение на боледуване:

– соматизиращи пациенти;

– хипохондрични пациенти;

– пациенти с Его-дистонни сексуални дисфункции;

– пациенти с личностови разстройства (без антисоциално);

к) абстинентни синдроми при зависимости (при съответни изключващи критерии, описани в протоколите);

л) коморбидност на психични разстройства и телесни заболявания, налагащи изследвания, консултации и динамично наблюдение и/или активно лечение.

Освен активно лечение в отделението се поставя началото на ресоциализация и противорецидивна профилактика с осигуряване на континюитет в продължаването им при насочване към лечебни заведения за извънболнична помощ.

В отделението се спазват принципите на добрата медицинска практика: намаляване на тревожността и шока от попадане в затворено психиатрично отделение; предоставяне на информация за прогнозата за очакван престой и изход от лекуването, за основанията за недоброволно приемане и за правата на пациента според Хартата за правата на хоспитализираните психиатрични пациенти на Световната психиатрична асоциация; предпазливо медициране или изчакване при съмнение за прага на реактивност, за интоксикация или за индуцирано от психоактивни вещества психично разстройство.