ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ПРИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Редът за приемане на пациентите в Центъра се определя с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

Всеки новопостъпващ болен преминава през приемно-консултативен кабинет и по предписание на приемащия лекар се настанява в съответното звено за лечение и рехабилитация. Прием по спешност се извършва непрекъснато през цялото денонощие от дежурния лекар.

КАКВО ТРЯБВА ДА НОСИТЕ?

документ за самоличност

налични медицински документи

тоалетни принадлежности, прибори за бръснене (бикче)

прибори за хранене (лъжица), пластмасова чаша

лични вещи

КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА НОСИТЕ?

не е необходимо направление за хоспитализация от личен лекар и направление за психиатър

ножове (или други остри или режещи предмети), порцеланови и стъклени прибори

алкохол

неразрешени медикаменти

дроги

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ?

да обсъдите с лекуващия лекар възможните процедури и лечебни програми

да подпишете информирано съгласие след пълни разяснения, както и да се оттеглите от него по всяко време на лечението /при отсъствие на остра психоза/

да разполагате с личните си вещи и облекло съгласно вътрешните правила в отделенията

да отправите писмени жалби до началник отделение и до управител

опазване на тайната на Вашето заболяване

да имате ежедневни свеждания с близки и роднини

да получавате домашен отпуск, когато състоянието Ви позволява това

да спазвате стриктно Правилника за вътрешния ред

да не се отклонявате от предписаното Ви лечение

да не употребяване алкохол и/или наркотични вещества по време на лечебния си престой

СВИЖДАНИЯТА В ОТДЕЛЕНИЯТА СА КАКТО СЛЕДВА:

преди обед от 11,00 до 12,00 часа

след обед от 17,00 до 18,00 часа

при новопостъпили пациенти и при необходимост, както и при лица, пътуващи отдалече е допустимо свиждането и извън регламентираното време

при пациенти с тежки психотични епизоди първоначално свижданията може да се ограничат по преценка на лекуващия екип