Дневен център за възрастни хора с психични увреждания

През 2009 г. беше разкрита социална услуга “Дневен център за възрастни хора с психични увреждания” като държавно делегирана дейност в ЦПЗ Добрич. От м.август 2010, след проведен конкурс,  услугата се управлява от ЦПЗ Добрич
Целевата група в центъра се състои от хора, които страдат от хронично психично заболяване (Шизофрения), възникнало в определен етап от живота на лицето, когато то е имало достатъчен интелектуален капацитет, изградило е личността си, придобило е някаква социална компетентност. Шизофренията е заболяване, което протича с качествени промени на цялостната психична дейност при водещи мисловни, волеви и емоционални разстройства.
ДЦВХПУ е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързано със задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и лични контакти, предоставяне на храна.
Основната цел е да позволи на индивидите да компенсират или елиминират функционалните дефицити, междуличностните и свързани с обкръжението бариери, създадени от увреждането; да възстановят способностите за независим живот; социализиране и ефективно управление на собствения живот. Чрез ангажиране активността на потребителите в социално-позитивни дейности, те да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ.

ДЦВХПУ разполага с много добра материална база на територията на Центъра за психично здраве: кабинети по рехабилитация, трудотерапия, музикотерапия; трапезария, която се използва и за активираща терапия (модул готварство); зала за провеждане на мероприятия; санитарни възли; благоустроена дворна площ.

В ДЦВХПУ се предлагат следните социални услуги:
Трениране на социални умения;
Изграждане и рехабилитация на битови и трудови умения;
Психотерапевтични дейности;
Музикотерапия;
Двигателна рехабилитация;
Здравни беседи;
Храна (закуска и обяд).

Организират се  посещения на изложби, концерти, театрални постановки, филми, екскурзии извън града, честване на рождени дни всеки месец и др. Представят се изложби от картини и предмети, изработени  от потребителите.
Осигурен е служебен транспорт  и безплатни карти за потребителите за ползване на градски транспорт.

Екипът от специалисти, полагащ грижи за потребителите, е с високи професионални качества и морални отговорности.

Цената на предоставяните социални услуги е утвърдена с Тарифата за таксите за социални услуги финансирани от републиканския бюджет, приет с МПС №91 от 21.04.2003г. (Изм.ДВ.бр.58 от 29.07.2011 г.).

За контакти и допълнителна информация:
тел. 058/820046 от понеделник до петък между 8.30 и 15.30 часа.
Ръководител на ДЦВХПУ: Люба Владимирова