ДНЕВЕН СТАЦИОНАР

Дневният стационар е звено за полустационарна психиатрична помощ в системата на психиатричните лечебни заведения. В дневния стационар се обслужват лица с психични разстройства и се извършва диагностика, лечение, наблюдение, експертна дейност и ресоциализация.

Дневният стационар обслужва населението от град Добрич.

Диагностиката и лечебната дейност в Дневен стационар се осъществяват от лекар със специалност – психиатрия, медицински специалисти по здравни грижи, рехабилитатор и помощен персонал. Началник на отделението е д-р Миланка Христова, лекар с призната специалност по психиатрия, тел.:0888300093

Пространственото разположение на отделението е в приземния етаж на четириетажната сграда. Разполага със следната материална база:

> Лекарски кабинет

> Манипулационна

> Две зали за пациенти

> Зала за занимателна терапия

> Зала за музикотерапия

> Зала за двигателна терапия

> Физиотерапия

Критерии за прием в отделението:

> Шизофрения, шизофреноподобни, шизотипно и психично разстройство в стадий след овладяване на острите психотични симптоми

> Афективни разстройства след овладяване на остър маниен епизод; пациенти без суициден риск

> Тревожни, невротични и реактивни състояния, реакция на тежък стрес, сексуални разстройства, семейна и социална дисфункция

> Хронични психични разстройства в период на обостряне или за поддържаща терапия и наблюдение

> Инволутивни и органично обусловени състояния

> Злоупотреба с вещества с или без зависимост

> Разстройства на личността и поведението в зряла и възраст

> За диагностични цели, включително и за извършване на психологични тестови изследвания

> За преценка на трудоспособност

Програми от грижи, прилагани в дневен стационар:

> Програма за водене на случая

> Програма при шизофренен епизод

> Програма за противорецидивно лечение при шизофрения

> Програма за емоционално стабилизиране при афективни разстройства

> Програма за лечение с антипсихотици

> Програма за живеене с инволуция и деменция

> Програма за психо-социално интервениране, рехабилитация и ресоциализация

> Програма за психотерапия и психологично подпомагане на хронично-соматично болни

> Програма за лечение на невротични състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства:

> > Тревожни разстройства /реакция на остър стрес; паническо разстройство с и без агарофобия; обсесивно-компулсивно разстройство; разстройства в адаптацията;

> > Соматоформни разстройства

> > Дисоциативни разстросйтва

> Програма за лечение на зависимости

Вследствие употреба на алкохол

Вследствие употреба на бензодиазепини

> Програма “CARDEX”

> Програма “Дневен стационар”

> Програма за социални умения

Модули: Индивидуална психотерапия

Групова терапия

Когнитивно-поведенческа терапия

Позитивна психотерапия

Психодрама

Краткосрочни кризисни интервенции

Тренинг в социални умения

Модул: Релаксиращи техники

Автогенен тренинг

Музикотерапия

Електросън

Модул: Отреагиращи техники

Модул: Рехабилитационни техники

Двигателна терапия

Активираща терапия

Занимателна терапия

Физиотерапевтични процедури

ЛФК

Разходка

Модул: Образователни програми

Работа с близки

> Програма “Доверени лица”

> Програма за изписване на пациент от Дневен стационар

Включването на пациента в подходящите програми или отделни модули става по преценка на лекуващия психиатър.